BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

PORÓWNANIA 30PORÓWNANIA 30

Konkurs i wystawa
prezentująca twórczy dorobek środowiska artystycznego Ziemi Sandomierskiej w roku 2021

Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu serdecznie zaprasza
do udziału w jubileuszowym  interdyscyplinarnym konkursie
"Porównania 30".

Regulamin, Oświadczenie RODO, Karta zgłoszenia i Metryczki są dostępne w Galerii BWA Sandomierz, Rynek 11 w godzinach pracy Galerii.

REGULAMIN

1. Celem Konkursu jest ukazanie aktualnych tendencji w sztuce, współczesnych możliwości kreacji artystycznej oraz wybór i prezentacja najlepszych dzieł profesjonalnych artystów plastyków, związanych z Ziemią Sandomierską, w dziedzinach: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, tkanina, fotografia, techniki unikatowe.
2. W wystawie mogą brać udział profesjonalni artyści – absolwenci wyższych szkół artystycznych, kierunków artystycznych szkół wyższych lub członkowie profesjonalnych związków twórczych. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
3. Przedmiotem Konkursu są prace powstałe po 1 listopada 2020 roku, będące własnością artysty, dotychczas nie biorące udziału w konkursach oraz nie będące pracami dyplomowymi. Organizatorzy nie ograniczają zakresu tematycznego, zastrzegając sobie prawo do niedopuszczenia prac obrażających moralność, uczucia religijne i patriotyczne.
4. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi przez niezależne Jury powołane przez Organizatora. Jury ma prawo do wstępnej kwalifikacji prac, dokona wyboru prac do wystawy i przyzna nagrody. Autonomiczne decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. Organizator nie będzie udzielał żadnych informacji o przebiegu obrad Jury, jedynie o ich wynikach.
5. Prace mogą być sygnowane jednak na czas obrad Jury sygnatury winne być zasłonięte. Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić hasło literowe lub cyfrowe zwane dalej „GODŁEM” - oddzielne dla każdej z prac oraz kopertę opatrzoną tym samym godłem. W kopercie powinien znaleźć się dokładny opis danej pracy: godło, imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technika, wymiary, rok powstania i cena autorska – jeśli autor wyraża zgodę na jej sprzedaż. Zestawy prac powinny być opisane jednym godłem, ponumerowane i zawierać opis sposobu ekspozycji.
6. Każdy autor może złożyć lub nadesłać na własny koszt i odpowiedzialność maksymalnie trzy prace swojego autorstwa lub jeden cykl składający się z trzech prac.
7. Każdy autor może przedstawić prace w cyklach. Każdy element cyklu będzie traktowany jako oddzielna regulaminowa praca. Cykl nie może przekraczać 3 prac w regulaminowych wymiarach. Cykl winien być wyraźnie opisany. Dłuższy bok wszystkich prac w cyklu nie może przekraczać 150 cm. Wraz z pracami należy przesłać ich dokumentację zapisaną na ogólnie dostępnych nośnikach elektronicznych (wydzielone z tła, w formatach JPG. lub TIFF., w wysokiej rozdzielczości 300 DPI, w obszarze kolorów CMYK). Dokumentacja nie podlega zwrotowi.
8. Prace na papierze przekraczające format 100 x 70 cm muszą być oprawione autorsko i nie większe niż 100 x 100 cm, a oprawa winna umożliwiać ich bezpieczną ekspozycję. Do prac pod szkłem należy dołączyć ich zapis na nośniku elektronicznym (JPG, TIFF, jak w pkt.7). Prace należy składać w Galerii BWA w Sandomierzu, Rynek 11 do dnia 31. października (niedziela) 2021r. do godziny 15.00. Termin nieprzekraczalny !
9. Wraz z pracami należy złożyć: Kartę Zgłoszenia, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i dokumentację na nośniku elektronicznym.
10. Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi 10 grudnia 2021 roku w Galerii BWA w Sandomierzu, ul. Rynek 11 o godz.17:00.
11. Organizatorzy przewidują wydanie katalogu do wystawy oraz jak w latach ubiegłych kolejne ekspozycje wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega i Galerii SDK w Stalowej Woli.
12. Prace po zakończeniu wszystkich ekspozycji autorzy odbierają we własnym zakresie.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do upowszechniania obrazu nadesłanych prac w środkach masowego przekazu oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów oraz filmów w celach promocyjnych konkursu i wystawy pokonkursowej bez uiszczania honorarium autorskiego, a także przetwarzania i zamieszczania danych osobowych oraz wizerunku autora w katalogu wystawy i mass mediach w celach promocyjnych konkursu i wystawy pokonkursowej.
14. Podpisanie Karty Zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.
Kurator
Katarzyna Pisarczyk – Dyrektor BWA, tel. +48 669 42 10 42.
Porównania30 - Karta zgłoszeniaPorównania30 - MetryczkiPorównania30-regulamin-1
Porównania30-regulamin-rodo
1
Agencja reklamowa GAMA © 2009