BWA Sandomierz Galeria Sztuki Sandomierz
BWA Sandomierz

Deklaracja dostępności 
Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bwasandomierz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2021-03-01

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Katarzyna Pisarczyk - bwasand@pro.onet.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669421042. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu

• ul. Rynek 18 , 27-600 Sandomierz

• E-mail: bwasand@pro.onet.pl

• Telefon: 669421042 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

• 27-600 Sandomierz, ul. Rynek 18  Tel.: 669421042  E-mail: bwasand@pro.onet.pl

Strona internetowa: www.bwasandomierz.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu mieści się w dwóch budynkach. Pierwsza lokalizacja instytucji (pomieszczenia biurowe, główna siedziba) mieści się przy ulicy Rynek 18 w Sandomierzu, druga lokalizacja instytucji (Galeria Sztuki Współczesnej BWA) mieści się przy ulicy Rynek 11 w Sandomierzu .

Budynek przy ul. Rynek 18, 27-600 Sandomierz, główna siedziba Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu

1.     Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzi wejście główne od strony Rynku. 
Przed wejściem znajduje się chodnik bez podjazdu dla wózków. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe 115 cm otwierane do wewnątrz z progiem. Po lewej stronie drzwi głównych znajduje się domofon, BWA w Sandomierzu ma pierwszy przycisk z napisem P Biuro W.Art.

2.     Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku nie ma windy. Pomieszczenia biurowe BWA w Sandomierzu znajdują się na parterze budynku. Schody na piętro zaopatrzone są w poręcz z jednej strony.  Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 

3.     Opis dostosowań:

Możliwe jest telefoniczne udzielenie informacji osobom niepełnosprawnym ruchowo pod numerem telefonu 669421042 lub możliwość spotkania z pracownikiem BWA w Sandomierzu.

4.     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z  miejsc parkingowych:

Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych. Parking od strony ul. Sokolnickiego jest ogólnodostępny, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Parking przy ul. Żydowskiej jest ogólnodostępny i ma wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5.   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu nie dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym.

7. Informacje dodatkowe:

W Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu  nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie brajla.  Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby  niewidome i słabo widzące.

                             

Budynek  z Galerią Sztuki Współczesnej BWA w Sandomierzu, ul. Rynek 11, 27-600 Sandomierz

Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzi jedno wejście od Rynku. Do wejścia od strony Placu Iwaszkiewicza (Mały Rynek) prowadzą schody, osoby na wózkach mogą wjechać do Galerii BWA od strony ulicy Opatowskiej. Wejście z poziomu chodnika, z jednym stopniem i progiem. Galeria BWA posiada ruchomy podest umożliwiający wjazd do wnętrza osobom na wózkach. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe 120 cm  otwierane do wewnątrz.

2.     Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku nie ma windy. Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. 

3.     Opis dostosowań:

Punkt obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się na poziomie parteru.  Możliwe jest telefoniczne udzielenie informacji osobom niepełnosprawnym ruchowo pod numerem telefonu 15 8321042 lub możliwość spotkania z pracownikiem Galerii BWA. 

4.     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z  miejsc parkingowych:

Galeria BWA nie posiada własnych miejsc parkingowych, parking ogólnodostępny znajduje się przy ul. Żydowskiej z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, wzdłuż ul. Żydowskiej znajdują się miejsca postojowe bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

5.   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.     Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Galeria BWA w Sandomierzu nie dysponuje pracownikiem posługującym się językiem migowym.

7. Informacje dodatkowe:

W Galerii BWA w Sandomierzu nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne. Brak oznaczeń w alfabecie brajla.  Nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Agencja reklamowa GAMA © 2009